واحد های اجرایی

در این بخش به معرفی واحدهای مختلف اجرایی سازمان پرداخته شده است .

اطلاعات بیشتر

گزارش تصویری بازدید معاون فنی و عمرانی شهرداری از سازمان عمران

Go to top