واحد های اجرایی

در این بخش به معرفی واحدهای مختلف اجرایی سازمان پرداخته شده است .

اطلاعات بیشتر

توسط سازمان عمران انجام شد:
آسفالت خیابان استادمطهری

به گزارش روابط عمومی سازمان عمران شهرداری کرمان، در ادامه روند اجرای آسفالت معابر شهر کرمان، عملیات آسفالت خیابان استادمطهری کوچه 66 انجام شد.

Go to top