واحد های اجرایی

در این بخش به معرفی واحدهای مختلف اجرایی سازمان پرداخته شده است .

اطلاعات بیشتر

عملیات زیر سازی کوچه های اطراف بلوار پزشک
با استناد به گزارش روابط عمومی سازمان عمران شهرداری ، عملیات زیر سازی کوچه های اطراف بلوار پزشک واقع در بلوار جمهوری – خیابان شهید همتی فردر حال انجام میباشد.

عملیات زیر سازی جاده تهران - جنب پل راه آهن به طرف ترمینال راه آهن
با استناد به گزارش روابط عمومی سازمان عمران شهرداری ، عملیات زیر سازی در جاده تهران – جنب پل راه آهن به طرف ترمینال راه آهن  در حال انجام میباشد.

عملیات روکش آسفالت  بلوار امیر کبیر – کوچه شماره 4
با استناد به گزارش روابط عمومی سازمان عمران شهرداری ، عملیات روکش آسفالت  کوچه شماره 4 – فرعی جنب مرکز آموزش عالی واقع در بلوار امیر کبیردر حال انجام میباشد.

عملیات روکش آسفالت  شهرک مطهری – خیابان ایثار
با استناد به گزارش روابط عمومی سازمان عمران شهرداری ، عملیات روکش آسفالت  گردش به راست خیابان ایثار واقع در شهرک مطهری در حال انجام میباشد.

Go to top