واحد های اجرایی

در این بخش به معرفی واحدهای مختلف اجرایی سازمان پرداخته شده است .

اطلاعات بیشتر

تکمیل پل دور برگردان سه راه حجاج
با استناد به گزارش روابط عمومی سازمان عمران شهرداری کرمان ،  پروژه تکمیل پل دور برگردان سه راه حجاج از آبان ماه سال 1389 سازمان عمران  شهرداری با نظارت معاونت فنی و عمرانی شهرداری کرمان آغاز گردیده ودرحال حاضر درصد پیشرفت فیزیکی این پروژه 50% می باشد . گزارش عملکرد این پروژه تا پایان اردیبهشت ماه به شرح ذیل می باشد:


گزارش عملکرد پروژه تکمیل پل دور برگردان سه راه حجاج

11000 متر مکعب

خاکبرداری (رمپ شمالی جنوبی )

8000 متر مکعب

اجرای لایه تثبیت آهکی زیر فونداسیون ( رمپ شمالی جنوبی )

586 متر مکعب

اجرای بتن مگر ( رمپ شمالی جنوبی )

160174 کیلوگرم

آرماتور بندی

1760 متر مربع

قالب بندی

2422 متر مکعب

بتن ریزی

توضیحات : لازم به ذکر است آرماتور بندی دیوار 8 متری رمپ شمالی  پل به علت عبور لوله
اصلی گاز شهر علی رغم پیگیری دستگاه نظارت سازمان بعلت عدم جابجایی آن با تاخیر انجام می شود .

Go to top