واحد های اجرایی

در این بخش به معرفی واحدهای مختلف اجرایی سازمان پرداخته شده است .

اطلاعات بیشتر

عملیات زیرسازی و آسفالت پیاده رو خوابگاه بوستان

عملیات زیرسازی ادامه بلوار نصر

 

 

 

Go to top