واحد های اجرایی

در این بخش به معرفی واحدهای مختلف اجرایی سازمان پرداخته شده است .

اطلاعات بیشتر

توسط سازمان عمران انجام شد:
اجرای عملیات خاکبرداری و شن ریزی در برخی معابر شهر کرمان

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری کرمان اظهار کرد: در ماه گذشته عملیات خاکبرداری و شن ریزی در برخی معابر شهر کرمان توسط سازمان انجام شد.
مهندس ایرج رحمانی با بیان اینکه در بلوار پزشک، خیابان رئوف 210 متر مکعب خاکبرداری و 430 متر مکعب شن ریزی شد، افزود: در شهرک لاله، خیابان گلستان نیز به میزان360 مترمکعب شن ریزی شد.
وی با تاکید بر اینکه در راستگرد بلوار کشاورز 93 متر مکعب خاکبرداری و 300 متر مکعب شن ریزی انجام شد، خاطرنشان کرد: در شهرک رضا آباد، فرعی جنب مدرسه مهدوی 110 متر مکعب خاکبرداری و 380 متر مکعب شن ریزی،  در  خیابان مرادی کرمانی، کوچه شماره 12 به میزان 740  متر مکعب خاکبرداری و 555 متر مکعب شن ریزی و در بلوار پزشک، خیابان پارسیان نیز 1750متر مکعب خاکبرداری شد.

Go to top