واحد های اجرایی

در این بخش به معرفی واحدهای مختلف اجرایی سازمان پرداخته شده است .

اطلاعات بیشتر

توسط سازمان عمران انجام شد:
اجرای عملیات تسطیح و آبکوب در برخی معابر شهر کرمان

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری کرمان اظهار کرد: در ماه گذشته عملیات تسطیح و آبکوب، خاکبرداری و شن ریزی در برخی معابر شهر کرمان توسط سازمان انجام شد.
مهندس  ایرج رحمانی با بیان اینکه در بلوار پزشک، خیابان رئوف 4000 متر مربع تسطیح و آبکوب انجام شد، افزود: در  شهرک لاله، خیابان گلستان نیز به میزان 3650 مترمربع و در راستگرد بلوار کشاورز  نیز 3100متر مربع تسطیح و آبکوب انجام شد.
مدیرعامل سازمان عمران شهرداری کرمان با تاکید بر اینکه در شهرک رضا آباد فرعی جنب مدرسه مهدوی 1910 متر مربع تسطیح و آبکوب انجام شد، خاطرنشان کرد: عملیات تسطیح و آبکوب در خیابان مرادی کرمانی کوچه شماره 12 به میزان 3700 متر مربع و در بلوار پزشک، خیابان پارسیان نیز به میزان 17500متر مربع انجام شد.

Go to top