واحد های اجرایی

در این بخش به معرفی واحدهای مختلف اجرایی سازمان پرداخته شده است .

اطلاعات بیشتر

اساسنامه سازمان عمران شهرداری کرمان

شهرداری کرمان در اجرای سیاست خودکفائی شهرداریها به استناد ماده 84 و بند پانزده ماده هفتادو یک قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 75/3/1 و با توجه به وظایف اساسی شهرداری مندرج در ماده یک قانون نوسازی و عمران شهری و نیز مفاد ماده 111 قانون شهرداری و اصلاحیه های بعدی آن و با سایر قوانین مربوطه ، سازمانی تحت عنوان سازمان عمران وابسته به شهرداری کرمان به منظور انجام فعالیتهای عمرانی ، خدماتی ، تولیدی ، بازرگانی و تهیه و تامین نیازمندیهای عمومی شهر و شهرداری با گرایش درآمد زائی تشکیل که بر اساس مفاد این اساسنامه اداره خواهد گردید .

کـلیـات :

1: نوع سازمان :

سازمان عمران شهرداری کرمان که در این اساسنامه منبعد اختصاراً سازمان خوانده خواهد شد .

2: سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق اصول بازرگانی و مقررات این اساسنامه و به صورت خودگردان و خود کفا اداره می شود .

3: مرکز سازمان و محدوده عملیات آن :

مرکز اصلی سازمان شهر کرمان بوده و محدوده عمل آن محمدوده قانونی و حریم شهر کرمان می باشد .

4: مدت سازمان در صورت خودکفائی نامحدود است .

5: نوع فعالیت ، انجام فعالیت عمرانی ، خدماتی ، تولیدی ( خرید مواد اولیه و فروش تولیدات ) بازرگانی و تهیه و تامین نیازمندیهای عمومی شهر و شهرداری با گرایش درآمد زائی ، در ارتباط با وظایف عمرانی و محوله به شهرداری و سازمان برابر مقررات قانونی

موضوع و هدف :

سازمان با رعایت مقررات موضوعه نسبت به موارد ذیل اقدام می نماید .

1- احداث و تاسیس کارخانجات و کارگاههای تولیدی برای تامین نیازمندیهای شهری از قبیل کارخانجات آسفالت شن و ماسه ، بتن آماده و قطعات پیش ساخته در ارتباط با موضوع و هدف سازمان

2- احداث ساختمانها و تاسیسات مورد نیاز عمومی شهر در اجرای طرحها و پروژه های مصوب شهرداری و نیز ارائه خدمات در زمینه فوق بصورت پیمانکاری

3- سرمایه گذاری و مشارکت با بانکها و موسسات و اشخاص سرمایه گذاردر امور مربوطه به طریقی که برای سازمان تامین منافع نماید

4- خرید . فروش و اجاره و استیجاره اموال منقول و غیر منقول در امور مربوط

ارکان سازمان :

ارکان سازمان عبارتند از :

الف : شورای سازمان

ب : هیات مدیره

ج : مدیر عامل

د : حسابرس ( بازرس )

شورای سازمان :

الف : شهردار به عنوان ریاست شورا

ب : معاون امور عمرانی و شهرسازی

ج : یک نفر کارشناس به انتخاب شهردار و تائید استاندار

د : یک نفر کارشناس به انتخاب استاندار با هماهنگی وزارت کشور

Go to top