واحد های اجرایی

در این بخش به معرفی واحدهای مختلف اجرایی سازمان پرداخته شده است .

اطلاعات بیشتر

مقدمه

شهرداری کرمان با توجه به گسترش روزافزون شهر ، پروژه های عمرانی فراوانی را در دست طراحی و اجرا دارد . این پروژه ها که با گسترش شهر روز به روز بر تعدادشان افزوده میگردد مستلزم نظام مهندسی ویژه ای است که باید با سرپرستی سازمانی مسئول صورت پذیرد.                                                                                                                       
سازمان عمران شهرداری کرمان بر پایه همین ضرورت تشکیل یافته است . این سازمان  که وابسته به شهرداری کرمان است فعالیت های گوناگونی را در دستور کار خود دارد که هریک با بهره گیری از پرسنل متخصص و برنامه ریزی دقیق در دست انجام است.          
در این گزارش ، نخست به معرفی تفصیلی این سازمان و وضعیت تشکیلاتی و پرسنلی آن و سپس پروژه های عمرانی فعال سازمان ، ماشین آلات و تولیدات آن می پردازیم.       
نحوه شکل گیری سازمان
شهرداری کرمان در اجرای سیاست خودکفایی شهرداری ها و با رعایت قوانین مربوطه، سازمانی تحت عنوان سازمان عمران شهرداری کرمان به منظور انجام فعالیت های عمرانی ، خدماتی، بازرگانی ، تولیدی و تهیه و تامین نیازمندیهای عمومی شهر و شهرداری با گرایش درآمدزایی تشکیل داده است . این سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی می باشد و طبق اصول بازرگانی و مقررات به صورت خودگردان و خودکفا اداره می شود.                                                                                                                          
مشخصات سازمان
الف: هدف و موضوع:
هدف سازمان عبارت است از ارتقای کمی و کیفی طرح های عمرانی ، تسریع در اجرای آن ها و رفع نیازهای اساسی شهرداری کرمان در زمینه مهندسی عمران و تحقق این امر به طرق زیر خواهد بود:                                                                                                          
احداث ساختمان ها و تاسیسات مورد نیاز عمومی در قالب طرح ها و پروژه های مصوب شهرداری کرمان، تهیه و تامین مصالح لازم ، تاسیس و اداره کارخانجات و کارگاه های تولیدمصالح ساختمانی .                                                                                              
ب- وضعیت حقوقی:   
سازمان وابسته به شهرداری کرمان است ، اما شخصیت حقوقی و مستقل و استقلال مالی دارد و مطابق با اساس نامه خود و آیین نامه معاملاتی شهرداری اداره می شود.                                                     
ج- وضعیت تشکیلاتی:  
ارکان سازمان عبارت است از:
1- شورای سازمان که اعضاءآن از بین معاونت های مختلف شهرداری و نماینده شورای اسلامی شهر کرمان می باشد و ریاست آن با شهردار محترم کرمان است.                          
2- هیات مدیره به ریاست معاون محترم فنی و عمرانی شهرداری
3- مدیرعامل
4- بازرس که بر طبق وظایف و اختیارات مشخص شده در اساسنامه سازمان عمل می کند.
سازمان دارای قسمت های اجرایی ، نظارت ، تعمیرگاه و نقلیه و کارگاه های تولیدی و اداری و مالی است که امور جاری و محول شده را بر اساس شرح وظایف و رهنمودها و آیین نامه های داخلی و زیر نظر مدیر عامل سازمان انجام میدهند.

د- وضعیت پرسنلی:

در حال حاضر 224 نفر در دفتر سازمان ، کارگاه ها و کارخانه های تابع مشغول به کارند .

Go to top