واحد های اجرایی

در این بخش به معرفی واحدهای مختلف اجرایی سازمان پرداخته شده است .

اطلاعات بیشتر

آگهی مناقصه

نوبت اول

سازمان عمران شهرداری کرمان در نظر دارد نسبت به احداث ساختمان مسجد پارک مادربا مشخصات مندرج در جدول ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط و متقاضی شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید جهت خرید اسناد مناقصه از تاریخ 90/6/6 لغایت 90/6/20 و جهت تسلیم پیشنهادات تا تاریخ 90/6/24 به مدیریت امور قراردادهای شهرداری به آدرس کرمان ، خیابان سپه مراجعه نمایند در ضمن سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و شرکت کنندگان باید مبالغ مشخص شده در جدول ذیل به عنوان ضمانت نامه شرکت در مناقصه به صورت وجه نقد واریزی به حساب شماره 61511117/16 بانک ملت به نام حساب سپرده سازمان عمران و یا به صورت ضمانت نامه بانکی به همراه سایر اسناد تحویل نماینده بازگشایی پاکات در تاریخ 90/6/26 انجام خواهد شد و در صورتیکه برندگان مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند تضمین شرکت در مناقصه آنها به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد . بدیهی است که هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه میباشد و سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است .

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)

برآورد اولیه

(ریال)

موضوع مناقصه

36/000/000

711/275/734

احداث ساختمان مسجد پارک مادر

Go to top